Provozovatelem specializovaného internetového obchodu www.iDomky.cz je: 

 

Petr Matyáš
Fučíkova 368
284 01 Kutná Hora
IČ: 64168646


Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. - číslo účtu: 2700737467/2010  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro nakupování v internetovém obchodu www.idomky.cz (dále jen "e-shop") se řídí právním řádem České republiky.Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny tímto nákupním řádem, občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).Je-li kupujícím podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se obchodní vztahy, které neupravuje nákupní řád a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem č 513/1991 Sb. v platném znění.
 
1. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 
2. Ceny a zboží
Provozovatel e-shopu www.idomky.cz (dále jen „provozovatel“) není plátcem DPH. Všechny ceny uvedené v nabídce e-shopu jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
 
3. Objednání zboží
Zákazník prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín dodání příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží. Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Zpětná úprava ceny není možná.
 
4. Platební podmínky
Objednané zboží hradí zákazník až při převzetí zboží a to formou dobírky. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 10.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy až ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu. (Záloha je převážně vybírána u zahradních altánu a to ve výši 10-20% z prodejní částky)

Způsoby plateb

Zákazník má k dispozici následující typy plateb:

Dobírka - platba bude provedena při doručení zboží dopravcem na fakturační, resp. dodací adresu uvedenou v objednávce.Bankovní převod - zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele e-shopu http://www.idomky.cz/, bankovní účet číslo: 2700737467/2010, vedený u Fio banky, variabilní symbol (v.s.) uvádějte číslo objednávky. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na Vámi uvedenou adresu (fakturační, příp. dodací).Hotovost - hotovostní platba je možná při osobním převzetí zboží v provozovně e-shopu (podmínkou je domluva s dodavatelem v případě úhrady vyšší částky).

5. Dodací podmínky
Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 4 týdnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 týdny. Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím společnosti TOPTRANS. Řidič telefonicky kontaktuje zákazníka v den doručení zásilky, aby s ním domluvil podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá PPL CZ s.r.o. oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. V určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení mezi 17. a 21. hodin (seznam lokalit). Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.toptrans.cz po zadání čísla objednávky . Doručení může být prováděno i prostřednictvím DPD CZ s.r.o. nebo Sdružení RADIÁLKA.Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.
 
6. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@idomky.cz. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

7.Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu
Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky, případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). V případě, že zboží již nemá náhradu, bude objednávka zrušena.Pokud jste již za zboží zaplatili (bankovní převod) a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 pracovních dnů od připsání platby) na náš účet, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne připsání platby na náš účet. V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek k doplacení.
 
8. Reklamační řád
Obecné podmínky reklamace
Povinnosti kupujícího Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:a) na e-mailovou adresu provozovatele info@idomky.cz b) poštou na adresu provozovatele:  Fučíkova 368, 284 01 Kutná Hora.Kupující je povinen uvést:
a) číslo objednávky
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů, nejlépe s přiloženou fotodokumentací závady.Povinnosti prodávajícíhoProdávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.Reklamace uplatněná v záruční době Všeobecná ustanovení. Tento reklamační řád, byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.Záruční podmínkya) Záruční doba jsou 2 roky. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem příp. úmrtím zákazníka.b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno.c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,- poškození zboží přírodními živly,- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,- opotřebením po mez stanovenou zákonem.Postup při výměně (reklamaci) zbožíOdběratel neprodleně kontaktuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne dodavatel způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může odběratel zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky dodavatele tento o tom informuje odběratele a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.Pokud odběratel zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat dodavatele, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu odběratele.V případě zahraničních odběratelů s platným DIČ bude nákup zboží osvobozen od daně z přidané hodnoty. Dodatečné doplnění, případně oprava DIČ odběratele je možná pouze pokud nepřekročí doba dodání od tohoto požadavku 30 dnů a v tom případě bude DPH vráceno bankovním převodem na účet odběratele. Zároveň bude odběrateli účtován poplatek ve výši 1€ (bude odečten z celkové vrácené částky), který bude použit k uhrazení nákladů spojených s bankovním převodem.Doporučení při přejímání zásilekPři převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.


9. Podmínky pro nakupující mimo území ČR
V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k následující úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uzavření závazné objednávky. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě v některé ze svých provozoven (skladů) nebo zboží předá k přepravě přepravci, kterého prodávajícímu určí kupující. Kupní cenu za zboží uhradí kupující při jeho předání. Náklady na přepravu uskutečněnou kupujícím určeným přepravcem do místa stanoveného kupujícím nese prodávající. Nebezpenčí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určenému kupujícím. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto) a/nebo mu nebude předáno pro nezaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo zpět na prodávajícího poté, co mu bude zboží vráceno.Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 11. 4. 1980) je vyloučena.
 
10. Účinnost
Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 12.2.2015.